Make your own free website on Tripod.com

 

ข้อบัญญัติ

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

 

 

 

สารบัญ
                                                           
           หน้า

ส่วนที่  1                                                                                               

                        คำแถลงงบประมาณ                                                                                         2.

ส่วนที่  2

                                บันทึกหลักการและเหตุผล                                                                         7.
                                ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550                   8.

ส่วนที่  3

                                ประมาณการรายรับ                                                                                    11.
                                รายจ่ายตามแผนงาน                                                                                 14.
                                รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน                                                             42.

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

 

ของ

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

 

 

 

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

                บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว 
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแถลงให้ประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2550  ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550       องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้        จำนวน
16,841,000.-  บาท  ในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินไว้  จำนวน  16,841,000.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล   (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)   นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบล มีเงินสะสม  6,711,534.71  บาท

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบล      จะมีจำนวนจำกัดเปรียบ
เทียบกับกิจการต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ
                2.1  รายรับจากรายได้ปีงบประมาณ 2550    ประมาณการไว้   รวมทั้งสิ้น  9,441,000.- บาท
                2.2  รายรับจากการสำรองรายรับปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549   จำนวน - บาท   ซึ่งเป็นเงินรายรับตามรายละเอียดดังนี้
                -   เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่          เป็นเงิน                 7,400,000.-   บาท
    และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
-   ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                  เป็นเงิน                              -        บาท