Make your own free website on Tripod.com

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว


อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                                                        ยอดรวม           16,841,000.- บาท

            แยกรายละเอียดดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                    ยอดรวม 5,896,240.- บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน                                          ยอดรวม    200,000.- บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา                                                                  ยอดรวม   100,000.- บาท
2. แผนงานสาธารณสุข                                                              ยอดรวม   220,000.- บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                        ยอดรวม   300,000.- บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน                                                     ยอดรวม            8,134,350.- บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                   ยอดรวม            1,036,000.- บาท
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              ยอดรวม                 30,000.- บาท

ด้านเศรษฐกิจ

 1. แผนงานการเกษตร                                                               ยอดรวม    30,000.- บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง                                                                    ยอดรวม 894,410.- บาท

เหตุผล

     เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
------------------
          โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  5 พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว และโดยการอนุมัติของนายอำเภอคลองท่อม ดังต่อไปนี้
                ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
                ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549  เป็นต้นไป
                ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  ให้ตั้งจ่ายทั้งสิ้น  16,841,000.- บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้
                ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                    ยอดรวม    5,896,240.- บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน                                          ยอดรวม       200,000.- บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา                                                                  ยอดรวม       100,000.- บาท
2. แผนงานสาธารณสุข                                                              ยอดรวม       220,000.- บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                     ยอดรวม      300,000 .- บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน                                                     ยอดรวม    8,134,350.- บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ              ยอดรวม    1,036,000.- บาท
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              ยอดรวม         30,000.- บาท

ด้านเศรษฐกิจ

        1. แผนงานการเกษตร                                 ยอดรวม         30,000.- บาท
ง.   ด้านการดำเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง                                                                    ยอดรวม       894,410.- บาท
ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

                ข้อ 5. งบประมาณเฉพาะการ
                                แผนงานพาณิชย์                                                                                 ยอดรวม                 -    บาท
          ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
            ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

                                                                                     

                                                                                        (ลงนาม)……………………………
                                                                                                          (นายวิเวก    ผิวดำ)

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

 

              อนุมัต

(ลงนาม)……………………………….
                (นายสัญญา     กลีบมณี)
                  นายอำเภอคลองท่อม