Make your own free website on Tripod.com

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                              ตั้งไว้ รวม             783,600.- บาท
                ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                                            ตั้งไว้                      783,600.- บาท
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                                                    ตั้งไว้ รวม             313,960.- บาท
                ประเภทค่าจ้างชั่วคราว                                                                       ตั้งไว้                      313,960.- บาท
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                           ตั้งไว้รวม         3,310,400.- บาท
ค่าตอบแทน
                ประเภทค่าตอบประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ ตั้งไว้                    1,181,400.- บาท
                ประเภทค่าเบี้ยประชุม                                                                        ตั้งไว้                        100,000.- บาท
                ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               ตั้งไว้                          20,000.- บาท
                ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                          ตั้งไว้                        100,000.- บาท
              ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                               ตั้งไว้                          36,000.- บาท
                ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตั้งไว้                      300,000.- บาท  
                ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้                          30,000.- บาท

ค่าใช้สอย

                ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           ตั้งไว้                        400,000.- บาท
                ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน              ตั้งไว้                        100,000.- บาท
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ                                    ตั้งไว้                        550,000.- บาท
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น                                                                                             ตั้งไว้                         250,000.-บาท

ค่าวัสดุ

                ประเภทวัสดุสำนักงาน                                                                      ตั้งไว้                          40,000.- บาท
                ประเภทงานบ้านงานครัว                                                                  ตั้งไว้                          10,000.- บาท
                ประเภทวัสดุบริโภค                                                                           ตั้งไว้                            3,000.- บาท
                ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                  ตั้งไว้                          20,000.- บาท
                ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                              ตั้งไว้                          10,000.- บาท

                ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                        ตั้งไว้                             15,000.- บาท
                ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 ตั้งไว้                         60,000.-บาท
                วัสดุและอุปกรณ์กีฬา                                                                          ตั้งไว้                         70,000.-บาท
                ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                    ตั้งไว้                          10,000.- บาท
                ประเภทวัสดุอื่นๆ                                                                                ตั้งไว้                            5,000.- บาท
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค                                                ตั้งไว้รวม         465,000.- บาท
                ประเภทค่าไฟฟ้า                                                                                 ตั้งไว้                        420,000.- บาท
                ประเภทค่าโทรศัพท์                                                                           ตั้งไว้                          20,000.- บาท
ประเภทค่าไปรษณีย์                                                                           ตั้งไว้                          10,000.- บาท
                ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม                                                        ตั้งไว้                          15,000.- บาท
 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                    
                ค่าครุภัณฑ์
                ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               ตั้งไว้                        319,000.- บาท
                ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                           ตั้งไว้                            5,000.- บาท

ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                          
                ประเภทโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   ตั้งไว้                       200,000.- บาท
                                                                                                               
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา  (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา (00212)
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าโครงการจัดงานวันเด็ก                                                               ตั้งไว้                          70,000.- บาท
- ค่าโครงการจัดฝึกอบรมลูกเสือ                                                       ตั้งไว้                          30,000.- บาท

 

แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานโรงพยาบาล (00222)
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก                                           ตั้งไว้                         70,000.- บาท
- ค่าโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก                                              ตั้งไว้                          50,000.- บาท
- ค่าโครงการรวมพลคนเหลือง-ฟ้า                                 ตั้งไว้                          30,000.- บาท
2. หมวดเงินอุดหนุน
                - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม                 ตั้งไว้                          20,000.- บาท
                - อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองท่อม                 ตั้งไว้                          50,000.- บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
                ประเภทเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์        ตั้งไว้                        300,000.- บาท
               
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ           ตั้งไว้                        100,000.- บาท
2. หมวดเงินอุดหนุน
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำร้อน                                                        ตั้งไว้                         250,000.-บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม                 ตั้งไว้                           35,000.-บาท
- อุดหนุนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่                                        ตั้งไว้                           15,000.-บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                           
- ค่าโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ                                                       ตั้งไว้                        150,000.- บาท

2.หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการสาธารณประโยชน์
                - อุดหนุนมัสยิดห้วยน้ำขาว  หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้                      10,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดน้ำขาวนุ้ย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว    ตั้งไว้                      20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดน้ำขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้                      10,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านทุ่งเสม็ด  หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยน้ำขาว              ตั้งไว้                      20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดอันวารุดดีน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้                      25,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดท่าประดู่พัฒนา  หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยน้ำขาว         ตั้งไว้                      20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดนูรุลฮูด้า  หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำขาว                      ตั้งไว้                      20,000.- บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนใต้  หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยน้ำขาว          ตั้งไว้                      20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านน้ำร้อน  หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว               ตั้งไว้                      35,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านควน  หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยน้ำขาว                     ตั้งไว้                      20,000.- บาท
- อุดหนุนคลังจังหวัดกระบี่                                                               ตั้งไว้                      20,000.- บาท
                - อุดหนุนมัสยิดห้วยน้ำขาว  หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้                      10,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดน้ำขาวนุ้ย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว    ตั้งไว้                      10,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดน้ำขาวใหญ่  หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว                ตั้งไว้                      10,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านทุ่งเสม็ด  หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยน้ำขาว              ตั้งไว้                      16,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดอันวารุดดีน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้                      20,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดท่าประดู่พัฒนา  หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยน้ำขาว         ตั้งไว้                      16,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดนูรุลฮูด้า  หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำขาว                      ตั้งไว้                      16,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านควนใต้  หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยน้ำขาว                ตั้งไว้                      16,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านน้ำร้อน  หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว               ตั้งไว้                      30,000.- บาท
- อุดหนุนมัสยิดบ้านควน  หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยน้ำขาว                     ตั้งไว้                      16,000.- บาท
-อุดหนุนมัสยิดบ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว ตั้งไว้                 100,000.- บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
1. หมวดเงินอุดหนุน
                - อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ                                                                ตั้งไว้                      30,000.- บาท

 

 

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)
                1. ประเภทโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                 ตั้งไว้                        30,000.- บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
                1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                      ตั้งไว้                      294,410.- บาท
                2. ประเภทเงินสำรองจ่าย                                                                  ตั้งไว้                    600,000.- บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ส่วนการคลัง
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                              ตั้งไว้ รวม              323,920.- บาท
                ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                                            ตั้งไว้                      323,920.- บาท
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                                                                                    ตั้งไว้ รวม                92,360.- บาท
                ประเภทค่าจ้างชั่วคราว                                                                       ตั้งไว้                        92,360.- บาท
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                           ตั้งไว้รวม            245,000.- บาท

ค่าตอบแทน

                ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้                        25,000.- บาท
                ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                             ตั้งไว้                        25,000.- บาท
              ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            ตั้งไว้                        40,000.- บาท
              ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                 ตั้งไว้                        10,000.- บาท

ค่าใช้สอย

                ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           ตั้งไว้                        30,000.- บาท
                ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น                                                                             ตั้งไว้                         50,000.-บาท

ค่าวัสดุ

                ประเภทวัสดุสำนักงาน                                                                      ตั้งไว้                          30,000.- บาท
                ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                  ตั้งไว้                          30,000.- บาท
                ประเภทวัสดุอื่นๆ                                                                                ตั้งไว้                         5,000.- บาท
4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                    

ค่าครุภัณฑ์

                ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               ตั้งไว้                            8,000.- บาท
                ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                           ตั้งไว้                          30,000.- บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ส่วนโยธา
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                              ตั้งไว้ รวม             232,400.- บาท
                ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                                            ตั้งไว้                      232,400.- บาท
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                                                                                    ตั้งไว้ รวม                183,160.- บาท
                ประเภทค่าจ้างชั่วคราว                                                                       ตั้งไว้                        183,160.- บาท
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                           ตั้งไว้รวม              835,790.- บาท

ค่าตอบแทน

                ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้                          25,000.- บาท
              ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            ตั้งไว้                          50,000.- บาท
                ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               ตั้งไว้                       15,000.- บาท

ค่าใช้สอย

                ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           ตั้งไว้                        100,000.- บาท
                ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน              ตั้งไว้                        525,790.- บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่น                                                                                             ตั้งไว้                           30,000.-บาท

ค่าวัสดุ

                ประเภทวัสดุสำนักงาน                                                                      ตั้งไว้                          15,000.- บาท
                ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                  ตั้งไว้                          15,000.- บาท
                ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                   ตั้งไว้                          60,000.- บาท
4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               ตั้งไว้                           12,000.-บาท   
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ                                                                     ตั้งไว้                         58,000.-บาท
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                                                              ตั้งไว้                         66,500.-บาท

งานไฟฟ้าและถนน (00242)
                1. ประเภทอาคาร                                                                 ตั้งไว้                   1,204,000.- บาท
2. ประเภทถนน                                                                                   ตั้งไว้                   5,542,500.- บาท

สรุปค่าใช้จ่ายสำนักงานปลัด

 

ด้านแผนงาน

เงินเดือน
และค่าจ้างประจำ

ค่างจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ

ค่าสาธารณูป โภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

รวม

ด้านบริหารทั่วไป(00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)

งานบริหารทั่วไป(00111)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00121)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
แผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวันเรียนและปฐมวัย(00212)
แผนงานสาธารณสุข(00220)
งานโรงพยาบาล(00222)

แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์(00232)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00262)
งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
ด้านการเศรษฐกิจ(00300)
แผนงานการเกษตร(00320)
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้(00322)

 

783,600

-

 

-

-

-

-

-
-

 

-

 

313,960

-

 

-

-

-

-

-
-

 

-

 

3,310,400

200,000

 

70,000

150,000

300,000

-

100,000
150,000

 

30,000

 

465,000

-

 

-

-

-

-

-
-

 

-

 

-

-

 

30,000

70,000

-

30,000

300,000
486,000

 

-

 

-

-

 

-

-

-

-

-
-

 

-

 

324,000

-

 

-

-

-

-

-
-

 

-

 

5,196,960.-

200,000.-

 

100,000.-

220,000.-

300,000.-
          30,000.-

400,000.-
636,000.-

 

30,000.-

รวม

783,600

313,960

4,310,400

465,000

916,000

-

324,000

7,112,960.-

 

       

         สรุปค่าใช้จ่ายส่วนการคลัง

 

ด้าน
แผนงาน
งาน

เงินเดือน
และค่าจ้างประจำ

ค่างจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ

ค่าสาธารณูป โภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
00100
แผนงานบริหารงานทั่วไป
00110
งานบริหารงานคลัง
00113

 

 

323,920

 

 

92,360

 

 

245,000

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

38,000

 

 

699,280.-

รวม

323,920

92,360

245,000

-

-

-

38,000

699,280.-

สรุปค่าใช้จ่ายส่วนโยธา

 

ด้าน
แผนงาน
งาน

เงินเดือน
และค่าจ้างประจำ

 

ค่างจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ

ค่าสาธารณูป โภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

รวม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
00200
แผนงานเคหะและชุมชน
00240
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
00241
งานไฟฟ้าและถนน
00242

 

 

232,400

 

-

 

 

183,160

 

-

 

 

835,790

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

6,883,000

 

 

1,251,350

 

6,883,000

รวม

232,400

183,160

835,790

-

-

-

6,883,000

8,134,350.-

 

สรุปค่าใช้จ่ายสำนักงานปลัด

งบกลาง

ด้านแผนงานงาน

การชำระหนี้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสำรองจ่าย

รวม

ด้านการดำเนินงานอื่น
00400
แผนงานงบกลาง
00410
งานงบกลาง
00411

 

 

-

 

 

294,410.-

 

 

  600,000.-

 

 

  894,410.-

รวม

-

294,410.-

  600,000.-

  894,410.-