Make your own free website on Tripod.com

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
------------------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

งานที่ทำ

 1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
 2. จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ
 3. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
 4. จัดทำสถิติจัดทำงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                1.    สำนักงานปลัด อบต.                                                   งบประมาณ          5,196,960.-           บาท
                2.    ส่วนการคลัง                                                 งบประมาณ             699,280.-           บาท

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
------------------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล

งานที่ทำ

             1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัด อบต.                                           งบประมาณรวม                   200,000.- บาท

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
------------------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกัน

 

งานที่ทำ

                จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
              อุดหนุนการฝึกอบรมลูกเสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัด อบต.                                                           งบประมาณ          100,000 บาท

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
------------------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

 1. อุดหนุนหน่วยงานราชการในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
 2. เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

               

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัด อบต.                                           งบประมาณรวม                   220,000   บาท

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
------------------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

                เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุได้มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งานที่ทำ

                ให้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัด อบต.                                                           งบประมาณ          300,000      บาท
               

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
------------------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม
 3. เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

งานที่ทำ

 1. งานบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
 2. ก่อสร้างไฟฟ้า  ถนน อาคาร และระบบประปา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                ส่วนโยธา                                                              งบประมาณรวม                   8,134,350.-      บาท

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
------------------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมศาสนาอิสลามและจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมการกีฬาในกลุ่มเยาวชนและประชาชน
 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน
 4. อุดหนุนมัสยิดเป็นค่าจัดงานวันฮารีรายอ
 5. อุดหนุนมัสยิดเป็นค่าจัดงานประเพณีเมาลิด

 

งานที่ทำ

 1. อุดหนุนมัสยิดและโรงเรียนเป็นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนาและวัสดุ
 2. อุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนและประชาชน
 3. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
 4. อุดหนุนมัสยิดเป็นค่าจัดงานวันฮารีรายอ
 5. อุดหนุนมัสยิดเป็นค่าจัดงานประเพณีเมาลิด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัด อบต.                                           งบประมาณรวม                1,036,000.-                       บาท

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
------------------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพในตำบลมีความเข้มแข็มและสามารถสร้างผลผลิตจนมีชื่อเสียง ตลอดจนเป็นรายได้ให้กับกลุ่มต่อไป

งานที่ทำ

 1. อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆในตำบล

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัด อบต.                                           งบประมาณรวม                   30,000.-                 บาท

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
------------------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อรักษาให้มีแหล่งน้ำและป่าไม้มากขึ้น

งานที่ทำ

1 โครงการปลูกป่าเฉลามพระเกียรติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัด อบต.                                           งบประมาณรวม                   30,000.-                 บาท

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
------------------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

 1. ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
 2. เงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัด อบต.                                           งบประมาณรวม                     894,410.-            บาท