Make your own free website on Tripod.com

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

 

งาน

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

 

ค่าสาธารณูปโภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

 

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

 

รหัสบัญชี

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานบริหารงานคลัง

783,600.-
323,920.-

313,960.-
92,360.-

3,310,400.-
245,000.-

465,000.-
-

-
-

-
-

324,000
38,000

5,196,960.-
699,280.-

สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง

00111
00113

รวม

1,107,520.-

406,320

3,555,400

465,000.-

 

 

362,000

5,896,240.-

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
   ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 

งาน

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

 

ค่าสาธารณูปโภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

 

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

 

รหัสบัญชี

1.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

-

-

200,000

-

-

-

-

200,000.-

สำนักงานปลัด

00123

รวม

-

-

200,000

 

 

 

 

200,000.-

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

 

งาน

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

 

ค่าสาธารณูปโภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

 

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

 

รหัสบัญชี

1.งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา

-

-

70,000

-

30,000

-

-

100,000.-

สำนักงานปลัด

00212

รวม

-

-

70,000

-

30,000

-

-

100,000.-

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

 

งาน

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

 

ค่าสาธารณูปโภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

 

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

 

รหัสบัญชี

1.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

-

-

150,000.-

-

70,000

-

-

220,000.-

สำนักงานปลัด

00222

รวม

-

-

150,000.-

-

70,000

-

-

220,000.-

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

 

งาน

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

 

ค่าสาธารณูปโภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

 

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

 

รหัสบัญชี

1. งานสวัสดิการสังคมและ
    สังคมสงเคราะห์

-

-

300,000.-

-

-

-

-

300,000.-

สำนักงานปลัด

00222

รวม

-

-

300,000.-

-

-

-

-

300,000.-