Make your own free website on Tripod.com

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

 

งาน

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

 

ค่าสาธารณูปโภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

 

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

 

รหัสบัญชี

1.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.งานไฟฟ้าและถนน

232,400.-

-

183,160.-

-

835,790.-

-

-

-

-

-

-

6,883,000.-

1,251,350.-

6,883,000.-

ส่วนโยธา

00241

00242

รวม

232,400.-

183,160.-

835,790.-

-

-

-

6,883,000.-

8,134,350.-

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
   ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนะธรรมและนันทนาการ

 

งาน

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

 

ค่าสาธารณูปโภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

 

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

 

รหัสบัญชี

1.งานกีฬาและนันทนาการ
2.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

-
-

-
-

100,000
150,000

-
-

300,000
486,000

-
-

-
-

400,000.-
636,000.-

สำนักงานปลัด

00262
00263

รวม

-

-

250,000

 

786,000

 

 

1,036,000.-

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
   ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 

งาน

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

 

ค่าสาธารณูปโภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

 

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

 

รหัสบัญชี

1.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

-

-

-

-

30,000

-

-

30,000.-

สำนักงานปลัด

00252

รวม

-

-

-

-

30,000

-

-

30,000.-

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
   ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

 

งาน

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

 

ค่าสาธารณูปโภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

 

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

 

รหัสบัญชี

1.งานอนุรักษ์ปหล่งน้ำ
และป่าไม้

-

-

30,000

-

-

-

-

30,000.-

สำนักงานปลัด

00322

รวม

-

-

30,000

 

 

 

 

30,000.-

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

 

งาน

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

 

ค่าสาธารณูปโภค

 

เงินอุดหนุน

 

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

 

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

 

รหัสบัญชี

1. งานงบกลาง

-

-

-

-

-

-

-

894,410.-

สำนักงานปลัด

00411

รวม

-

-

-

-

-

-

-

894,410.-