Make your own free website on Tripod.com

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
รายจ่ายตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  สำนักงานปลัด

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                              ตั้งไว้                   7,112,960.-  บาท แยกเป็น                                                                                              

1.  รายจ่ายประจำ                                                                                ตั้งไว้                  6,788,960.-  บาท                    

  1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                        ตั้งไว้รวม                 783,600.- บาท

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                      ตั้งไว้                     357,000.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  3  ตำแหน่ง  คือ

 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                        1.1.2  ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร  อบต.         ตั้งไว้                      283,200.-  บาท
                                      -    ค่าตอบแทนนายก อบต.                                                          ตั้งไว้      98,400.-   บาท
                                           เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายก อบต.อัตราเดือนละ   8,200   บาท  
                                     -     ค่าตอบแทนรองนายก  อบต.                                 ตั้งไว้      108,000   บาท
                                           เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองนายก อบต.จำนวน  2  อัตรา ๆ เดือนละ  4,500  บาท
                                     -    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.                              ตั้งไว้      19,200     บาท
                                           เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.จำนวน  1  อัตรา ๆ 
                                      เดือนละ  1,600  บาท   
                                      -    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต.                      ตั้งไว้      19,200     บาท
                                            เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต.จำนวน  2  อัตรา ๆ
                                      เดือนละ  800  บาท
                                -    ค่าตอบแทนพิเศษ  นายก อบต.                                   ตั้งไว้      19,200     บาท     
                                          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต.จำนวน  1  อัตรา ๆ
                                          เดือนละ  1,600  บาท
                                     -   ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.                                          ตั้งไว้      19,200    บาท
                                         เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.จำนวน  2  อัตรา ๆ
                                    เดือนละ  800  บาท
                                         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

                                1.1.3       ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการ                  ตั้งไว้      68,400.-   บาท

 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.จำนวน  1  อัตรา ๆ เดือนละ 5,700  บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)

   1. ประเภทเงินเพิ่มต่าง  ๆ                                                      ตั้งไว้      75,000.-   บาท

        -     เงินประจำตำแหน่ง ปลัด อบต.                                          ตั้งไว้      42,000   บาท
                 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด อบต. จำนวน  1  อัตรา ๆ เดือนละ 3,500  บาท  
        -     เงินค่าครองชีพชั่วคราว                                                       ตั้งไว้      33,000   บาท
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  2  ตำแหน่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

  1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว                                                                               ตั้งไว้      313,960.-   บาท

1.2.1       ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                             ตั้งไว้     258,960.-   บาท

 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  3  อัตรา  คือ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการ  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กและพนักงานขับรถยนต์ 
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา  คือ ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

   1. ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง    ตั้งไว้  55,000.-  บาท
 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 

  2  อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

                1.3  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                                         ตั้งไว้      4,310,400.-   บาท
                       ค่าตอบแทน  

   1. ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธาน  สมาชิกและเลขานุการ

ตั้งไว้    1,181,400.-   บาท
 -     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประธานสภา อบต.                            จำนวน  1  อัตรา ๆ เดือนละ              8,200     บาท
รองประธานสภา อบต.                     จำนวน  1  อัตรา ๆ เดือนละ              6,150     บาท 
เลขานุการสภา อบต.                         จำนวน  1  อัตรา ๆ เดือนละ              5,700     บาท
สมาชิกสภา อบต.                               จำนวน  16  อัตรา ๆ เดือนละ            4,900     บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

 

                                1.3.2    ประเภทค่าเบี้ยประชุม                                                           ตั้งไว้      100,000.-   บาท
      -     เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของประธานสภา,  รองประธาน  สมาชิก อบต.และ
     เลขานุการสภา อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.3    ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 ตั้งไว้    20,000.-   บาท
                                                -     เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตำบล  และผู้บริหาร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.4    ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                            ตั้งไว้   100,000.-   บาท
                                                -     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลและคณะ
                                               ผู้บริหาร
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                             1.3.5   ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                     ตั้งไว้    36,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

   1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.

ตั้งไว้    300,000.-   บาท     เพื่อจ่ายเป็น
-    ค่าตอบแทนผู้ดูแลประปา
-    ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจการจ้าง
-    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ของ อบต.
-    ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.7     ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ตั้งไว้   30,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล
                                         และพนักงานจ้าง
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.8   ประเภทเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์           ตั้งไว้   300,000.- บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)

                                ค่าใช้สอย             
                                1.3.9   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              ตั้งไว้   400,000.-  บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่า
                                                -   ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่าง ๆ

                                                -   ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
                                                -   ค่ารับวารสารต่าง ๆ
                                                -   ค่าถ่ายเอกสาร
                                                -   ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการ  อบต.
                                                -   ค่าจ้างเหมาบรรทุกน้ำ
-   ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า  ค่าล้างฟิล์มถ่ายรูป
                                                -   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
                                                -   ฯลฯ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.10     ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ 100,000.-  บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องอัดสำเนา
                                         เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอม ฯ  เครื่องปรับอากาศ  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  ฯลฯ
                                                -   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

   1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้รวม  1,250,000.-บาท

แยกเป็น

    1.  ค่ารับรอง                                                                             ตั้งไว้      50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานเลี้ยงรับรองของ อบต.ในโอกาสต่าง ๆ
                                         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                                1.3.11.2 ค่าโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก       ตั้งไว้      70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจ้างฉีดพ่นน้ำยาเคมี  น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าสารเคมีและน้ำยา  เคมีและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
                                                 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
                                                1.3.11.3  ค่าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                ตั้งไว้     70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ,ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าของขวัญ,ค่าอาหารเครื่อง  ดื่ม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
                                                1.3.11.4 ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ.                                                         ตั้งไว้    30,000.- บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และค่าบันทึกข้อมูล จปฐ.
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                                1.3.11.5 ค่าโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. ตั้งไว้    100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา,ค่าชุดเจ้าหน้าที่ประจำทีม,ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อม,ค่าพาหนะสำหรับส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขัน,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ,ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ
                                          ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                                1.3.11.6 ค่าโครงการอบต.เคลื่อนที่                                 ตั้งไว้   270,000.- บาท
                                เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องเสียง,ค่าเช่าเต็นท์,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการออกพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน
                                                 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                                1.3.11.7 ค่าโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ                                       ตั้งไว้   150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ , ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง , ค่าของขวัญ , ค่าอาหารเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ                  
                                          ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                         1.3.11.8 ค่าโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ตั้งไว้      50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจ้างฉีดพ่นน้ำยาเคมี  น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าสารเคมีและน้ำยา  เคมีและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
                                                 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)
                                          1.3.11.9ค่าโครงการึกอบรมและศึกษาดูงาน      ตั้งไว้  200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน     
                                     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                                1.3.11.10 ค่าโครงการฝึกอบรม อปพร. ครั้งที่ 1 ตั้งไว้  200,000 บาท
                                           เพื่อจ่ายเป็น    ค่าโครงการฝึกอบรม อปพร. ครั้งที่ 1          
                                                 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120)
                                          1.3.11.11ค่าโครงการรวมพลคนเหลือง - ฟ้า (to be number one)
                                           ตั้งไว้  30,000 บาท
                                           เพื่อจ่ายเป็น    ค่าโครงการรวมพลคนเหลือง-ฟ้า (to be number one)            
                                                 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
                                           1.3.11.12ค่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งไว้  30,000 บาท
                                           เพื่อจ่ายเป็น    ค่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ            
                                                 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ                                           ตั้งไว้      250,000.-   บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อบต.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก    ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล  คณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต.และพนักงานจ้าง

 

                                                -    ค่าพวงมาลา  กระเช้าดอกไม้  ช่อดอกไม้  ฯลฯ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

                                ค่าวัสดุ                                                                                                 
                                1.3.13    ประเภทวัสดุสำนักงาน                                                      ตั้งไว้   40,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ฯลฯ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.14    ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                                         ตั้งไว้     10,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  ไม้กวาด  แปรง  ฯลฯ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.15   ประเภทค่าวัสดุบริโภค                                                        ตั้งไว้     3,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.16    ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                 ตั้งไว้    20,000.-  บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นกรองแสง   ฯลฯ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.17     ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                              ตั้งไว้     10,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ  ฟิวส์  ฯลฯ
                                                 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.18    ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               ตั้งไว้    15,000.-    บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  ฯลฯ
                                                 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.19    ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                 ตั้งไว้   60,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง  ฯลฯ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.3.20    ประเภทวัสดุและอุปกรณ์กีฬา                                          ตั้งไว้   70,000.-    บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
1.3.21    ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                     ตั้งไว้     10,000.-  บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์,ฟิล์ม ฯลฯ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

 

1.3.22  ประเภทวัสดุอื่น ๆ                                                                  ตั้งไว้   5,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
                                         การงบประมาณ 
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                               
                1.4   หมวดสาธารณูปโภค                                 ตั้งไว้รวม   465,000.-   บาท แยกเป็น
                                1.4.1       ประเภทค่าไฟฟ้า                                                                 ตั้งไว้   420,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำการ อบต. และค่าไฟฟ้ากิจการประปา
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.4.2       ประเภทค่าโทรศัพท์                                                            ตั้งไว้     20,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ทำการ อบต.
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.4.3       ประเภทค่าไปรษณีย์                                                           ตั้งไว้      10,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าไปรษณีย์  ฯลฯ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
                                1.4.4       ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม                                       ตั้งไว้    15,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

                1.5    หมวดเงินอุดหนุน                                                    ตั้งไว้ รวม  916,000 .-   บาท    แยกเป็น
                                1.5.1       อุดหนุนมัสยิดห้วยน้ำขาว  หมู่ที่ 1                                                ตั้งไว้   10,000.-    บาท
                                                เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.2       อุดหนุนมัสยิดห้วยน้ำขาวนุ้ย  หมู่ที่ 1                          ตั้งไว้   20,000.- บาท
                                                เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.3       อุดหนุนมัสยิดห้วยน้ำขาวใหญ่  หมู่ที่ 1                        ตั้งไว้   10,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)                                      1.5.4                   อุดหนุนมัสยิดบ้านทุ่งเสม็ด  หมู่ที่ 2                              ตั้งไว้   20,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

 

                                1.5.5       อุดหนุนมัสยิดอันวารุดดีน  หมู่ที่ 3                                ตั้งไว้   25,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.6       อุดหนุนมัสยิดท่าประดู่พัฒนา  หมู่ที่ 4                          ตั้งไว้   20,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.7       อุดหนุนมัสยิดนูรุลฮู้ด้า  หมู่ที่ 5                                      ตั้งไว้    20,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.8       อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนใต้  หมูที่ 6                            ตั้งไว้   20,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.9       อุดหนุนมัสยิดบ้านน้ำร้อน  หมู่ที่ 7                                ตั้งไว้   35,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.10     อุดหนุนมัสยิดบ้านควน  หมู่ที่ 8                                     ตั้งไว้   20,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                            1.5.11         อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ้านน้ำร้อน(กีฬาตำบล)           ตั้งไว้  250,000.-  บาท
                                                เพื่อจ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกรีฑา – กีฬานักเรียนและประชาชน
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.12     อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม                  ตั้งไว้   35,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอคลองท่อม
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.13     อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม                  ตั้งไว้   20,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
                                                ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
                           1.5.14          อุดหนุนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่                                          ตั้งไว้   15,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการกีฬาท้องถิ่นจังหวัด  ครั้งที่ 4 และกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                                         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.15   อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองท่อม                   ตั้งไว้  50,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการผู้นำชุมชนร่วมใจต้านยาเสพติด
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)

 

                                1.5.16     อุดหนุนคลังจังหวัดกระบี่                                                                ตั้งไว้   20,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการประเพณีกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.17     อุดหนุนมัสยิดห้วยน้ำขาว  หมู่ที่ 1                                                ตั้งไว้   10,000.-    บาท
                                                เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันฮารีรายอ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.18   อุดหนุนมัสยิดห้วยน้ำขาวนุ้ย  หมู่ที่ 1                            ตั้งไว้   16,000.-   บาท
                                                เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันฮารีรายอ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.19   อุดหนุนมัสยิดห้วยน้ำขาวใหญ่  หมู่ที่ 1                         ตั้งไว้   10,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันฮารีรายอ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.20   อุดหนุนมัสยิดบ้านทุ่งเสม็ด  หมู่ที่ 2                                ตั้งไว้   16,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันฮารีรายอ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)     
               1.5.21   อุดหนุนมัสยิดอันวารุดดีน  หมู่ที่ 3                                 ตั้งไว้   20,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันฮารีรายอ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)                                      1.5.22   อุดหนุนมัสยิดท่าประดู่พัฒนา  หมู่ที่ 4                          ตั้งไว้   16,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันฮารีรายอ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.23   อุดหนุนมัสยิดนูรุลฮู้ด้า  หมู่ที่ 5                                       ตั้งไว้    16,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันฮารีรายอ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.24    อุดหนุนมัสยิดบ้านควนใต้  หมู่ที่ 6                 ตั้งไว้   16,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันฮารีรายอ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.25    อุดหนุนมัสยิดบ้านน้ำร้อน  หมู่ที่ 7                 ตั้งไว้   30,000.-  บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันฮารีรายอ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                                1.5.26    อุดหนุนมัสยิดบ้านควน  หมู่ที่ 8                                     ตั้งไว้   16,000.-   บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันฮารีรายอ
                                                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

 

                           1.5.27     อุดหนุนมัสยิดบ้านน้ำร้อน (วันเมาลิด)                              ตั้งไว้  100,000.- บาท
                                         เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดงานวันเมาลิด
                                         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
                          1.5.28    อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำร้อน                                                  ตั้งไว้  30,000.- บาท
                                         เพื่อจ่ายเป็น  ค่าโครงการจัดฝึกอบรมลูกเสือ
                                         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
                          1.5.29   อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล                          ตั้งไว้  30,000.- บาท          
                                         เพื่อจ่ายเป็น  ค่าโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
                                         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       ตั้งไว้รวม              324,000.-  บาท
ค่าครุภัณฑ์                                                                          
                2.1   ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                ตั้งไว้    319,000-   บาท
2.1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2  จำนวน  2 ชุด ตั้งไว้      7,000 .-  บาท
                            2.1.2 ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ชนิด 2 บาน   จำนวน 3 ชุด        ตั้งไว้      12,000.- บาท
                            2.1.3 ค่าจัดซื้อถังขยะ   จำนวน 200 ลูก                                               ตั้งไว้   300,000.-  บาท
                                                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
               2.2  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                             ตั้งไว้     5,000.-    บาท
2.2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องสแกน      จำนวน  1 เครื่อง            ตั้งไว้      5,000 .-  บาท
                                        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)