Make your own free website on Tripod.com

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติตำบลห้วยน้ำขาว
เรื่อง  กิจการประปา
  พ.ศ.2548
……………………….

 

หลักการ

            ให้มีข้อบัญญัติตำบลห้วยน้ำขาว  ว่าด้วยการบริหารจัดการกิจการประปา

เหตุผล

           โดยที่เป็นการสมควรนำข้อบัญญัติตำบลห้วยน้ำขาวเรื่องการใช้น้ำประปา พ.ศ.2541 มาแก้ไข
เพิ่มเติม กำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแล บริหาร  จัดการ และบำรุงรักษากิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารกิจการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา  71  และมาตรา  8(1) (2)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537   จึงจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติตำบลนี้

ข้อบัญญัติตำบลห้วยน้ำขาว

เรื่อง  กิจการประปา  อบต.ห้วยน้ำขาว พ.ศ.  2548
………………………
                     โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติตำบลห้วยน้ำขาว  ว่าด้วยกิจการประปา  พ.ศ.2548  ในเขต  อบต.ห้วยน้ำขาว
                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  71  และมาตรา  8(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายอำเภอ  จึงตราข้อบัญญัติตำบลขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้
                       ตามข้อบัญญัตินี้  กิจการประปา  อบต.ห้วยน้ำขาว  หมายถึง   กิจการประปาทั้งหมดในเขต  อบต.ได้ดำเนินการจัดสร้างเอง  และให้หมายความรวมถึงกิจการประปาที่ส่วนราชการต่าง  ๆ  ได้โอนกิจการประปาให้  อบต.เป็นผู้ดูแลรักษา ต่อเติม,ซ่อมบำรุง,ทั้งการดูแลด้านผลประโยชน์  และอำนาจบริหารจัดการให้กับ  อบต. ได้ประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบแล้ว
ข้อ  1 ข้อบัญญัติตำบลนี้  เรียกว่า  ข้อบัญญัตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว เรื่องกิจการ       
         ประปา  พ.ศ.2548
ข้อ  2 ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้             
         โดยเปิดเผย  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวแล้ว  7 วัน
ข้อ  3 ยกเลิก ()ข้อบัญญัติตำบล  กฎ ประกาศ ระเบียบ  หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติ       
         ตำบลนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติตำบลนี้แทน
ข้อ  4 ในข้อบัญญัติตำบลนี้
             “ เจ้าพนักงาน” หมายความว่า  สมาชิกสภาอบต.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กรรมการบริหารส่วนตำบล  และพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่ อบต.ได้มอบหมาย
             “ ผู้ใช้น้ำ” หมายความว่า  บุคคล  หน่วยงาน  หรือสถานประกอบการ  ที่ได้ยื่นคำขอใช้น้ำ  ซึ่งได้ทำสัญญาการใช้น้ำประปาไว้กับ  อบต.ห้วยน้ำขาว และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ  อบต.ห้วยน้ำขาว
              “ การงดจ่ายน้ำ” หมายถึง  การที่การประปา  อบต. ห้วยน้ำขาว งดจัดส่งหรือจำหน่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำเพื่อวัดปริมาณน้ำ
              “ มาตรวัดน้ำ” หมายถึง  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปา  อบต.ห้วยน้ำขาวได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อวัดปริมารน้ำ
         “ เครื่องกั้นน้ำ”  หมายถึง ประตูน้ำที่ติดตั้งอยู่หน้ามาตรวัดน้ำ  ซึ่งใช้สำหรับปิดและเปิดน้ำ
         “ ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ” หมายถึง สถานที่ที่การประปา  อบต. กำหนดให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำและเครื่องกั้นน้ำ
         “ ท่อภายใน”  หมายถึง ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ำเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ำ หรืออาคารของผู้ใช้น้ำ
         “ท่อภายนอก” หมายถึง ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ำของการประปา  อบต. ห้วยน้ำขาวไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ำ
         “ค่าบริหารทั่วไป” หมายถึง ค่าบริการในการบำรุงรักษาซ่อมแซม หรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ท่อภายนอก และอุปกรณ์อื่น ๆ
หมวดที่  1

        ผู้ใช้น้ำ

               ข้อ  1  ผู้มีความประสงค์จะขอใช้น้ำจากการประปา  อบต. ห้วยน้ำขาว  ต้องยื่นคำขอตามแบบที่  อบต.ห้วยน้ำขาว กำหนด โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อน จึงจะต่อน้ำใช้ได้
               ข้อ  2  ผู้ใช้น้ำทุกรายจะต้องใช้น้ำผ่านมาตรวัดน้ำ และเสียค่าน้ำตามอัตราที่ทางประปา อบต.ห้วยน้ำขาว กำหนด

ตารางอัตราค่าน้ำประปา

 

ช่องการใช้
ลบ.ม / เดือน

ประเภทผู้ใช้น้ำ

 

หมายเหตุ

ที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ

อุตสาหกรรมและธุรกิจ

บาท / ลบ.ม

สตางค์ / ลิตร

บาท / ลบ.ม

สตางค์ / ลิตร

0  -  15

6.00

0.60

7.00

0.700

 

16 -  30

7.00

0.70

8.00

0.800

 

31 – 45

8.00

0.80

9.00

0.900

 

46 – 60

9.00

0.90

10.00

1.000

 

61 – 75

10.00

1.00

11.00

1.100

 

76 – 90

11.00

1.10

12.10

1.200

 

91  ขึ้นไป

12.00

1.20

15.00

1.500

 


                 ข้อ  3  การต่อท่อแยกจากท่อใหญ่จนถึงมาตรวัดน้ำ  ผู้ใช้น้ำจะต้องทำตามแบบที่การประปา  อบต. ห้วยน้ำขาว กำหนด  และผู้ใช้น้ำจะต้องออกค่าใช้จ่าย  ค่าท่อ , อุปกรณ์ , มิเตอร์วัดน้ำเองทั้งหมด  โดยจัดหาเอง  อาจจะให้การประปา  อบต.ห้วยน้ำขาว  จัดหาโดยผู้ใช้น้ำออกค่าใช้จ่าย
                 ข้อ  4  มาตรวัดน้ำ  จะต้องติดตั้งไว้โดยเปิดเผยในตอนต้นทางในสถานที่ของผู้ใช้น้ำ ณ  ที่ซึ่งจะตรวจสอบและจดจำนวนน้ำได้ง่าย
                 ข้อ  5  ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ำทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือย้ายที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการประปา  อบต. ห้วยน้ำขาว  ไปตามวิธีการที่ประปา อบต.ห้วยน้ำขาวกำหนด
                 ข้อ  6  เมื่อผู้ใช้น้ำ เลิกใช้น้ำหรือย้ายที่อยู่ หรือ โอนให้ผู้อื่นใช้น้ำ  ต้องแจ้งให้การประปา อบต.ห้วยน้ำขาว ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย  3 วัน
                 ข้อ  7  ผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ในอาคาร นั้นถ้าประสงค์จะใช้น้ำ ต้องแจ้งความจำนง ขอใช้น้ำเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อ การประปา อบต.ห้วยน้ำขาว มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้ที่คนเก่าค้างชำระอยู่
                 ข้อ  8  ผู้ใช้น้ำจะต้องไม่นำน้ำประปาที่การประปา  อบต.ห้วยน้ำขาว จัดส่งให้ไปขายหรือจำหน่ายยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการประปา อบต.ห้วยน้ำขาว
                 ข้อ  9  ผู้ใช้น้ำจะต้องไม่ใช้เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้ำ โดยตรงจากท่อจ่ายน้ำของการประปา  อบต.ห้วยน้ำขาว
                 ข้อ 10 ผู้ใช้น้ำจะต้องไม่ทำการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอื่นใด หรือกระทำการ
ใด ๆ อันอาจเกิดความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อระบบส่งน้ำประปา การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์นั้น ๆ เว้นแต่ได้ทำความตกลงกับการประปา อบต.ห้วยน้ำขาว
                  หากผู้ใช้น้ำกระทำการใด ๆ ตามวรรคแรก  โดยมิได้ทำความตกลงกับการประปา อบต.ห้วยน้ำขาว ผู้ใช้น้ำยินยอมให้การประปา อบต.ห้วยน้ำขาว ทำการรื้อถอนมาตรวัดน้ำ ท่ออุปกรณ์ หรือกระทำการ
ใด ๆ ได้ตามสมควรแก่กรณี โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย และผู้ใช้น้ำยินยอมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น
                  ข้อ 11 การประปา อบต.ห้วยน้ำขาว ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการส่งน้ำในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลเมื่อเห็นเป็นการจำเป็น
                  ข้อ 12 หากผู้ใดกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ทรัพย์สินของการประปา อบต.ห้วยน้ำขาว เสียหาย จะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรือเจตนาก็ตาม หากมีหลักฐานยืนยันได้ผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่การประปา อบต.ห้วยน้ำขาว
                  ข้อ 13 หากผู้ใดมีเจตนาขโมยน้ำใช้โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ หรือใช้น้ำก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากการประปา  อบต.ห้วยน้ำขาว จะต้องถูกงดจ่ายน้ำทันที
                    ข้อ 14 การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ำที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ำ และเครื่องกั้นน้ำตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมทั้งการกำหนดขนาดของสิ่งเหล่านี้ เป็นสิทธิและหน้าที่ของ อบต.ห้วยน้ำขาว
                    ข้อ 15 ผู้ใช้น้ำจะต้องไม่ซ่อมแซมแก้ไข ดัดแปลงหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดกับมาตรวัดน้ำ เครื่องกั้นน้ำ หรือท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ำเป็นอันขาด
                    ข้อ 16 บรรดาท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ำเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ ส่วนท่ออุปกรณ์เครื่องกั้นน้ำภายนอกมาตรวัดน้ำรวมทั้งมาตรวัดน้ำ เมื่อได้ทำการติดตั้งไว้แล้วเป็นทรัพย์สินของ อบต.ห้วยน้ำขาว
                    ข้อ 17 ในกรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ใช้น้ำยินยอมให้พนักงานซึ่งมีหน้าที่เข้าไปในที่ดินอาคารหรือบริเวณอันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น้ำ เพื่อตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกพร้อมทั้งให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามควรแก่กรณี
                     การปฏิบัติงานของพนักงานตามวรรคแรกต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเพื่อตรวจสอบ
                     ข้อ 18 กรณีมีการชำรุดเสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะจงใจหรือประมาทเลินเล่อผู้ใช้น้ำจะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน เพื่อซ่อมแซมแก้ไขและผู้ใช้น้ำยินยอมชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งการขาดประโยชน์อันเกิดแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามควรแก่กรณี
                     ข้อ 19 จำนวนน้ำที่ได้ใช้หรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปเกิดขึ้นภายในมาตรวัดน้ำเข้าไปไม่ว่าจะเป็นท่อชำรุดหรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้น้ำยินยอมชำระค่าน้ำตามจำนวนที่ได้ใช้หรือตามที่สูญเสียไปตามตัวเลขที่อ่านได้หรือคำนวนได้ตามมาตรวัดน้ำ
                     ข้อ 20 กรณีมาตรวัดน้ำชำรุดสูญหายหรือเหตุอันไม่สามารถทำให้ทราบจำนวนน้ำที่ใช้หรือสูญเสียไปตามความเป็นจริงได้ ผู้ใช้น้ำต้องยินยอมให้คิดตามจำนวนหรือวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
                     ข้อ 21 ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำ ค่าบริการอื่น ๆ และค่าเสียหายทันทีที่พนักงานได้นำใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ขอเก็บเงินมิฉนั้นต้องมาชำระเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลภายในเวลาที่กำหนด
                      ข้อ 22 ผู้ใช้น้ำไม่ได้ชำระค่าน้ำในวันที่พนักงานไปยื่นใบเสร็จรับเงินจะต้องมาชำระเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลภายในเวลา  7  วัน หากเลยกำหนดเวลายังไม่มาชำระเงิน ทาง อบต.ห้วยน้ำขาว ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 20 บาท กับองค์การบริหารส่วนตำบล
                                       การประปา  อบต.ห้วยน้ำขาว ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการ จากผู้ใช้น้ำซึ่งการประปา อบต.ห้วยน้ำขาว จะกำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ใช้น้ำกับการประปา อบต.ห้วยน้ำขาว
                      ข้อ 23 ถ้าหากผู้ใช้น้ำยังไม่ชำระเงินค่าน้ำพร้อมด้วยค่าปรับอีกภายในเวลา 7 วัน ทาง อบต.ห้วยน้ำขาว จะงดจ่ายน้ำแก้ผู้ใช้น้ำทันที
                      ข้อ 24 ผู้ใช้น้ำที่ถูกงดจ่ายน้ำเพราะไม่ชำระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายหลังแสดงความจำนงขอใช้น้ำตามเดิมอีกต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
                                  (1) ถ้าผู้ใช้น้ำชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดภายในกำหนด  1 ปี นับแต่องค์การบริหารส่วนตำบลงดจ่ายน้ำแล้วองค์การบริหารส่วนตำบล จะทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใช้น้ำตามเดิม โดยผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
                                   (2) ถ้าผู้ใช้น้ำชำระหนี้ที่ค้างหมดเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่องค์การบริหารส่วนตำบลงดจ่ายน้ำ จะต้องยื่นคำขอใช้จ่ายในการติดตั้ง เช่นเดียวกับผู้ขอใช้น้ำรายใหม่
                        ข้อ 25 เมื่อผู้ใช้น้ำได้รื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิลำเนาเดิม โดยมิได้แจ้งเจตนาว่าจะครอบครองสิทธิการใช้น้ำหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้ำภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันรื้อถอนให้ถือว่าสละสิทธิหรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น
                        ข้อ 26 ผู้ขอใช้น้ำที่ยื่นคำร้องขอและชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว แต่ปฏิเสธที่จะให้วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำโดยไม่มีเหตุผลสมควร ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือว่าสละสิทธิการใช้น้ำและยินยอมให้ริบเงินค่าใช้จ่าย ทั้งหมดตามข้อบังคับข้อ 1
                        ข้อ 27 ถ้าผู้ใช้น้ำสงสัยว่ามาตรวัดน้ำจำนวนคลาดเคลื่อน จะขอให้เข้าทำการตรวจสอบก็ได้โดยยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจริง องค์การบริหารส่วนตำบลจะคิดจำนวนน้ำที่ใช้ไปตามข้อ 20 แต่ถ้าปรากฏว่ามาตรวัดน้ำอยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติ ผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนด
                        ข้อ 28 กรณีผู้ใช้น้ำจากแหล่งอื่น เช่น น้ำฝน น้ำบ่อบาดาล ฯลฯ ผู้ใช้น้ำจะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากที่จ่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบล และท่อภายใน
                                      หากผู้ใช้น้ำไม่ปฎิบัติตามความในวรรคแรก องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิ
งดจ่ายน้ำและผู้ใช้น้ำ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่กำหนด
                         ข้อ 29 กรณีผู้ใช้น้ำถึงแก่กรรม ทายาทหรือผู้มีสิทธิในอาคารสถานที่นั้นประสงค์จะได้รับสิทธิการใช้น้ำ  ทายาทหรือผู้มีสิทธิต้องแสดงความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทำการโอนสิทธิการใช้น้ำให้ผู้อื่น
                         ข้อ 30 ผู้ใช้น้ำที่เป็นหน่วยงานราชการ โรงเรียน / โรงเรียนสอนศาสนา / มัสยิด กำหนดใช้น้ำฟรีไม่เกิน  5  ลบ.ม หากเกินจะต้องจ่ายในส่วนที่เหลือ

หมวดที่  2

ผู้ดูแลระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

 1. ผู้ดูแลประปา  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ให้เป็นผู้ดูแล

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว มีหน้าที่ตามปรากฎในข้อบังคับฉบับนี้  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวกำหนด

 1. หน้าที่ผู้ดูแลประปา

  1. ปิด – เปิดน้ำตามกำลังของระบบประปาและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำ

  2. รายงานการชำรุดของระบบประปาต่อองค์การบริหารส่วนห้วยน้ำขาว ทันทีที่รับทราบ

  3. บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปาเบื้องต้น

  4. จัดเก็บเงินตามใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

  5. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวมอบหมายให้

หากผู้ดูแลระบบประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวละเลยต่อหน้าที่ตามข้อที่ 1 จะต้องพิจารณาลงโทษตามมติของคณะกรรมการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

 

ข้อ. 2  อัตราค่าตอบแทนของผู้ดูแล และอัตราค่าตอบแทนของผู้เก็บค่าน้ำประปา  ของ อบต.ห้วยน้ำขาว

หลังคาเรือน

ค่าตอบแทนผู้ดูแล

ค่าตอบแทนผู้เก็บค่าน้ำ

1-50
51-70
71-90
91-110
111-130
131-150
151-170
171-190
191-210
211-230
231-250
251 ขึ้นไป

300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400

200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300

          หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามข้อบังคับตำบลนี้  ในข้อที่มิได้กำหนดโทษโดยตรงมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน  500  บาท
                               ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับตำบลนี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับตำบลนี้

                                                

ประกาศ  ณ. วันที……..เดือน……………………….พ.ศ……………

 

(นายวิเวก   ผิวดำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

 

 

                 อนุมัติ

 

(……………………………)
      นายดำรงค์   ดวงแข
     นายอำเภอคลองท่อม