Make your own free website on Tripod.com
abt

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

  1. สภาพทั่วไป  

1.1 ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว  ตั้งอยู่เลขที่ 99  หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบี่  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อมเป็นระยะทางประมาณ 7กิโลเมตร             

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองท่อมใต อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศใต้    ติดต่อกับตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคลองยางและทะเลอันดามัน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 
          1.2 เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  68,581.25  ไร่ หรือประมาณ 109.73  ตารางกิโลเมตร

1.3 ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว  สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบและต่ำไปทางทิศตะวันตก  และมีพื้นที่ติดต่อกับทะเลอันดามัน1.4 จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว  มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน  ได้แก่

ҹ ͡ӹѹм˭ҹ ͼ .ѵáӹѹ ͷ()
หมู่ที่  1  บ้าน¹Ӣ      
หมู่ที่  2     บ้านทุ่งเสม็ด      
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำร้อน       
หมูที่ 4       บ้านท่าประด      
 หมู่ที่ 5        บ้านคลองแค       
หมู่ท 6             บ้านควนใต้      
หมู่ท 7          บ้านนา       
มู่ท 8           บ้านควน      
หมู่ท 9       บ้านทุ่งควนหิน           
หมู่ท 10       บ้านน้ำขาวตก      

1.5 ท้องถิ่นในตำบล
จำนวนเทศบาล                  -       แห่ง
จำนวนสุขาภิบาล              -        แห่ง                     
1.6 จำนวนประชากร
         ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวมีทั้งสิ้น  8,177  คน    แยกเป็นชาย 4,147 คน
หญิง 4,030  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  78  คน / ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  1,946  ครัวเรือน

หมที่

ครัวเรือน (หลัง)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1.

350

665

629

1,295

2.

229

529

532

1,061

3.

262

553

546

1,099

4.

148

362

334

696

5.

79

183

167

350

6.

168

358

341

699

7.

226

454

429

883

8.

132

289

293

582

9.

234

529

548

1,077

10.

118

225

211

435

รวม

1,946

4,147

4,030

8,177


2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำสวนยางพารา   สวนปาล์มน้ำมัน  ทำการประมง  การเพาะเลี้ยงกุ้ง  ทำสวนผัก/ผลไม้    ค้าขาย   และประกอบอาชีพรับจ้างในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม   นอกจากนี้  ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กัน  คือ  เกษตรกรรมและรับจ้าง

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 
3
แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม

2

แห่ง

โรงสี  

1

แห่ง

3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา
5
แห่ง
โรงเรียนขยายโอกาส 
2
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กก่อนวัยเรียน
2
แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
2
แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา

มัสยิด     13

3.3 สาธารณสุข
          ,   สถานีอนามัยประจำตำบล                                     1   แห่ง
          ,   ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน                            9   แห่ง
          ,   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                               100  %
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          ,   หน่วยบริการตำรวจชุมชน                                     1   แห่ง

4.การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

การคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว    สามารถติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านได้อย่างสะดวกพอสมควร  ใช้ในการคมนาคมทางบกเป็นสำคัญ  โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)  เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและอำเภอใกล้เคียงนอกจากนี้  ยังมีเส้นทางสายรองแยกจากทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนคอนกรีต  ถนนลาดยางและถนนลูกรัง  และมีถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง  จำนวนรวม  ทั้งสิ้น  40  สาย  ดังนี้

ถนนลาดยาง  4  สาย

ถนนเพชรเกษม 
พาดผ่านหมู่ที่ 1
ถนนเพชรเกษม – หัวหิน
เชื่อมระหว่างหมู่ที่  1 - 2
ถนนบ้านใต้ – ท่าหิน
เชื่อมระหว่างหมู่ที่  5 - 7 - 9 - 3
ถนนบ้านนา – ท่าประดู่ 
เชื่อมระหว่างหมู่ที่  7 - 8 - 4

4.2 การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล
0
สถานีชุมสายโทรศัพท
4

4.3 ไฟฟ้า

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริการระบบสายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ  นับว่าทั่วถึงทั้ง  9  หมู่บ้าน  โดยมีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ารวม  1,855  ครัวเรือน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำลำห้วย
10
หนอง , บึง  
1
ลำคลอง 
2

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    02

  ฝาย
จำนวน     2     แห่ง
 บ่อน้ำตื้น
จำนวน   31    แห่ง
บ่อบาดาล(มือโยก) 
จำนวน    12    แห่ง
สระเก็บน้ำ
จำนวน   10    แห่ง

   5.   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

รัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว  ประกอบด้วย  ป่าไม้ ป่าชายเลน  ชายฝั่งทะเล  สัตว์น้ำ  แหล่งน้ำธรรมชาติ  และบ่อน้ำพุร้อนเค็ม


ٻ͹Ӿ͹ .8 .¹Ӣ .ͧ .к

                  

03  04