Make your own free website on Tripod.com

แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเค็ม

หมู่ที่ 8 บ้านควน  ตำบลห้วยน้ำขาว  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกบี่

-------------------------------
สภาพทั่วไปบ่อน้ำพุร้อนเค็ม
            บ่อน้ำพุร้อนเค็ม  เป็นบ่อน้ำพุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นน้ำพุร้อนน้ำเค็ม ตั้งอยู่ในเขตป่าชายเลนคลองบางผึ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ ประมาณ 110 ไร่ มีบ่อน้ำพุร้อน ทั้งเล็กและใหญ่ จำนวน 10 บ่อ อุณหภูมิน้ำในบ่อประมาณ 50 องศาเซลเซียส

เส้นทางคมนาคม

            จากจังหวัดกระบี่ถึงอำเภอคลองท่อมโดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมระยะทาง 42 กิโลเมตร จากอำเภอคลองท่อมถึงบริเวณบ่อน้ำพุร้อนไปตามเส้นทางถนนสายบ้านใต้-ท่าประดู่ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

ข้อมูลนักท่องเที่ยว

            ปี พ.ศ. 2542  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ประมาณ 10,000 คน

            ปี พ.ศ. 2543  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ประมาณ   5,000 คน

            ปี พ.ศ. 2544  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ประมาณ   2,000 คน

ปี พ.ศ. 2545  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ประมาณ   2,000 คน

จุดเด่นที่น่าสนใจ

 1. เป็นบ่อน้ำพุเค็มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 2. เป็นสถานที่คงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์
 3. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เข้ามาอาบน้ำร้อน โดยมีความเชื่อว่าสามารถรักษาโรค ได้เช่น โรคเบาหวาน,โรคปวดเมื่อยตามข้อกระดูก,โรคไหลเวียนโลหิต,โรคผดผื่นคัน ฯ

หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา

            สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่  24 (กระบี่) และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

 

 

รูปภาพของบ่อน้ำพุร้อนเค็ม

 

hot13

 

hot14

 

hot15

 

hot16

 

hot17

 

hot18

 

 

 

รายงานการประชุมโครงการก่อสร้างสปา(บ่อน้ำร้อนเค็ม)

ครั้งที่ 1/2547

วันที่ 13 สิงหาคม  2547

ณ ห้องประชุมอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายบุรี   ธรรมรักษ์

ป.อำเภอ. หน.ฝ่ายบริหารการปกครอง

บุรี   ธรรมรักษ์

 

2

นายสุรินทร์  พลูหนัง

เทศบาลตำบลคลองพน

สุรินทร์  พลูหนัง

 

3

นางสาวโสภารัตน์  หมุนศรี

นักพัฒนาชุมชน 6 ว

โสภารัตน์  หมุนศรี

 

4

นายอนิรุท     คีรีนะ

ประมงอำเภอคลองท่อม

อนิรุท     คีรีนะ

 

5

นางสาวศรีทิพย์   แป้นคง

นักวิชาการวัฒนธรรม

ศรีทิพย์   แป้นคง

 

6

นายศรีสุวรรณ   ค้าของ

ปศุสัตว์อำเภอ

ศรีสุวรรณ   ค้าของ

 

7

นายบุญชัย  อังสกุล

หน.สหกรณ์พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24

บุญชัย  อังสกุล

 

8

นายณรงค์  พิบูลนราเศรษฐ

เกษตรอำเภอคลองท่อม

ณรงค์  พิบูลนราเศรษฐ

 

9

นายสมโภชน์  ลือศิริวัฒนา

เจ้าพนักงานที่ดินสาขาคลองท่อม

สมโภชน์  ลือศิริวัฒนา

 

10

นายสุนทร  เชาว์กิจค้า

ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงแรมเกาะลันตา

สุนทร  เชาว์กิจค้า

 

11

ผศ.ธมกร  ธาราศรีสุทธิ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ

ธมกร  ธาราศรีสุทธิ

 

12

นายวิชิต  ยะลา

ประธานชมรมมัคคุเทศกิจกรรม

วิชิต  ยะลา

 

13

นายวิเวก  ผิวดำ

ชาวบ้านห้วยน้ำขาว (ว่าที่ นายก อบต.)

วิเวก  ผิวดำ

 

14

นางสาวปัทมา  วันธงชัย

ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ปัทมา  วันธงชัย

 

15

ผช.ศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ

 

16

นายวิชัย   ลิ้มวัฒนากูล

 รอง นายก อบจ.กระบี่

วิชัย   ลิ้มวัฒนากูล

 

17

นายอุดม   เย็บปัก

กำนัน ต.คลองพน

อุดม   เย็บปัก

 

18

นายสันติ  สินโต

สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม

สันติ  สินโต

 

19

นางสาวมลิศา  เขียวดำ

เภสัชกร  อำเภอคลองท่อม

มลิศา  เขียวดำ

 

20

นางอารีย์  นรากุลมงคล

ประธานชมรมสปากระบี่

อารีย์  นรากุลมงคล

 

21

นายอิทธิฤทธิ์    กิ่งเล็ก

นายกสมาคมฯท่องเที่ยว จ.กระบี่

อิทธิฤทธิ์    กิ่งเล็ก

 

22

นายสมพงษ์  ทิพย์สุราษฎร์

กำนัน ต.เพหลา

สมพงษ์  ทิพย์สุราษฎร์

 

23

นายพิริยะ  ศรีสุขสมวงศ์

นายกเทศมนตรี ต.คลองท่อมใต้

พิริยะ  ศรีสุขสมวงศ์

 

24

นายอมฤต  ศิริพรจุฑากุล

สมาคมท่องเที่ยว

อมฤต  ศิริพรจุฑากุล

 

25

นายอรุณ  ศรีชาย

ปลัด อบต.ห้วยน้ำขาว

อรุณ  ศรีชาย

 

26

นายระนอง  ผิวดำ

กำนัน ต.ห้วยน้ำขาว

ระนอง   ผิวดำ

 

 

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเค็มอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน     26      คน

เริ่มประชุม   เวลา    09.00  น.
                        เมื่อที่ประชุมพร้อม   นายบุรี   ธรรมรักษ์   ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครอง อำเภอคลองท่อม   เป็นประธานในที่ประชุม  และดำเนินการประชุม 

วันนี้นายอำเภอติดราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จึงมอบหมายให้กระผมเป็น
ประธานที่ประชุมแทน
ประธาน              น้ำพุร้อนเค็ม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านควน  หมู่ที่ 8  มีเนื้อที่ประมาณ  110 ไร่  มีบ่อน้ำร้อนทั้งหมด 
10  บ่อ กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน  ลักษณะพื้นที่เป็นป่าชุมชน
ซึ่งประชาชนในพื้นที่ร่วมกับทางป่าไม้ได้จัดทำโครงการดังกล่าว  ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และจะนำเข้าแผนพัฒนาจังหวัด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้ดำเนินการในขั้นตอนแรก  คือได้ว่าจ้างบริษัทมาทำการวิจัย  และในวันนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับน้ำพุร้อน 
ประธาน              ขอเชิญคุณอารีย์  ในฐานะเป็นประธานชมรมสปาจังหวัดกระบี่

คุณอารีย์              เรื่องสปาเป็นเรื่องที่มาแรง และใหม่มาก   คำจำกัดความ  โดยกระทรวงสาธารณสุข
คำว่า   สปา   และ  ชนิดของสปา
สปา   หมายถึง   การบำบัดดูแลสุขภาพ   เป็นการบำบัดแบบองค์รวม  สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ
              ต้องมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง  คำว่า  สปา   แยกได้เป็น 7 ชนิด น้ำพุร้อนเค็มของบ้านห้วยน้ำขาว
อยู่ 1 ใน 7 ของสปา      คำว่า  สปา   ไม่มีข้อมูลอ้างอิง  และในอนาคตจะเกิดมากขึ้น
น้ำพุร้อนเค็ม ยังไม่เคยมี ถ้าจะมองตามกระแส   ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจที่มาแรงมาก และเป็นสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นความสำคัญและมองเป็นองค์รวม  เนื่องจากเป็นป่าชายเลนภาครวม
ในฐานะผู้ดูแลสปา คิดว่าคนในพื้นที่ยินดีต้อนรับ และถ้าจะมองในมุมมองของผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการแล้ว อยู่ที่ธุรกิจผู้ดำเนินการจะเข้ามาบริหารต้องมีฝีมือ

ประธาน                      เชิญนายกวิเวกอธิบายพื้นที่ ของบ่อน้ำร้อน

นายวิเวก           เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม    น้ำพุร้อน  ต.ห้วยน้ำขาว ได้เกิดมาหลายร้อยปี  สภาพพื้นที่  เป็นพื้นที่ป่าชายเลน   เป็นป่าเสม็ดขาว  เป็นป่าโปร่ง     สำหรับพื้นที่จริง ๆ ประมาณ  110  ไร่   

ค่า พี เอส  ของน้ำ  ประมาณ 7.3
ค่าดิน                                 ฝ 6.8    
ความเค็มขึ้นอยู่กับฤดูกาล   ก็จะไม่เกิน  10
ความเค็มและค่าของดินจากชาวบ้านที่สัมผัส   สามารถล้างได้ 
หากจะสอบถามจากชาวบ้านในหมู่บ้านว่า  ต้องการสปาหรือไม่   ชาวบ้านคงไม่ปฏิเสธ
เพราะนอกจากทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว    ยังนำความเจริญเข้ามาในหมู่บ้านด้วย

ประธาน              ขอเชิญประธานชมรมสปาจังหวัดกระบี่  (คุณอารีย์  นรากุลมงคล)
คุณอารีย์              ในฐานะตัวแทนของจังหวัด  การมองของชมรม  เป็นการทำงานระดับประเทศ ซึ่งขณะนี้
ชื่อของชมรมสปา  ได้อยู่ใน  75 ประเทศ

ป.อาวุโส                         ขอเชิญหัวหน้าป่าชายเลน  (คุณบุญชัย  อังสกุล)
คุณบุญชัย                        ตอนนี้ งบประมาณ  4  ล้าน รออนุมัติ  อำนาจเป็นของกรมป่าไม้หากเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  จะให้ อบต.ดำเนินการเอง

ประธาน              ขอเชิญนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่   (คุณอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็ก)
คุณอิทธิฤทธิ์         ในส่วนของการท่องเที่ยว การส่งเสริม  อยากให้นักวิจัยศึกษาดูรายละเอียด ในเรื่องคุณภาพของน้ำและประโยชน์ที่ได้รับ
1.ความเหมาะสม
2.ปริมาณ ที่จะขึ้นมาเพียงพอหรือไม่
3.ผลกระทบต่อภาพรวม  และด้านสิ่งแวดล้อม
4.ความคุ้มค่า
5.ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน  ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง   การบริหารการจัดการ
เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง   ลักษณะความพร้อมของพื้นที่ความหลากหลาย
บุคลากร  ผู้ประกอบการ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ต้องมีความรู้   มีความสามารถ
ในเรื่องสปาโดยเฉพาะรัฐต้องให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง   ปัญหาและความจำเป็น
ของสปา  สำหรับการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงประมาณ  4- 5 เดือน เท่านั้น

ประธาน              ขอเชิญประธานชมรมมัคคุเทศจังหวัดกระบี่  (คุณวิชิต   ยะลา)
คุณวิชิต               ในฐานะตัวแทนผู้จัดทัวร์นำเที่ยว   สปาเป็นสินค้าของจังหวัด  เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
                        แหล่งท่องเที่ยวของประทศไทย  สิ่งที่ผู้นำเที่ยวเข้าไปในสถานที่   นักท่องเที่ยวต้องการ คือ
       คุณภาพของสินค้า  คุณภาพของการบริการ  เข้าไปบริโภคแล้วต้องมีความสุข   ความประทับใจ
      และต้องคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
                 
ประธาน              ขอเชิญประธานชมรมผู้ประกอบการโรงแรมอำเภอเกาะลันตา (คุณสุนทร  เชาว์กิจค้า)
คุณสุนทร            ธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะลันตา  มี 110  โรง  3000 กว่าห้องพัก นักท่องเที่ยว  200,000 คน/ปี  การพัฒนาเป็นจุดขายของจังหวัด  อยากให้วิจัยคุณภาพของดินและน้ำมีประโยชน์กับร่างกายมากน้อยเพียงใด   การดำเนินงานอยากให้แบ่งโซนให้ชัดเจน  ความเป็นส่วนตัว   อยากให้คนทั่วไปเข้าใช้บริการได้ด้วย 

ประธาน              ขอเชิญสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม (คุณสันติ  สินโต)
คุณสันติ              ประเด็นของการทำให้เกิดสปายิ่งใหญ่และมีชื่อเสียง เชื่อว่าภาครัฐมีความยินดีและสนับสนุน
 ในส่วนของสาธารณสุขก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลโดยตรง และเมื่อสำเร็จแล้วจะเป็นสถานบริการมาตรฐานสถานที่   บริการ  ในระดับจังหวัดได้พัฒนาเป็นพื้นฐานมาแล้ว   จากนี้ไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน ได้เน้นคุณภาพต้องได้รับการส่งเสริม
จากภาครัฐ   ไม่ใช่ควบคุม หรือจำกัด  เป็นสถานบริการ ไปสู่สากล
                  21 สิงหาคม  จะเข้ามาตรวจสอบค่า พี เอส  น้ำ
                     22 สิงหาคม   จะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งและเก็บเพิ่มเติม

คุณอารีย์                ในวันที่ 16  มีอีกคณะหนึ่งมา แต่ไม่ยืนยัน อยู่กองการประกอบโรคศิลป์ 
จะมากับอธิบดี    และจะลงดูพื้นที่
                        ในวันที่  19  คณะอาจารย์ มอ.ภูเก็ตวิจัย  จะเข้ามาศึกษาข้อมูล 

 ประธาน             วันนี้ข้อสรุปไม่ค่อยชัดเจนนัก ขอให้เป็นการพูดคุย  เพื่อจะได้เก็บเป็นข้อมูลมากที่สุด
ทีมงานศึกษาวิจัยที่มาในวันนี้ ต้องการอะไรบ้างและที่มาจะศึกษาเรื่องอะไร
อ.วิไลลักษณ์         วัตถุประสงค์
เรื่องของความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ของพื้นที่  การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  
                        ศักยภาพ  กายภาพ  ความเค็ม  ปริมาณ  ทรัพยากรที่ใช้     จำนวนน้ำ   เศรษฐกิจ 
สังคม  ประชากร    ความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น      ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก    
มลพิษต่างๆ    ด้านสังคม  ทำแล้วชาวบ้านเดือนร้อนมีปัญหาหรือไม่  ให้ชาวบ้านมีรายได้
เพิ่มขึ้นกับความมีสปา      ที่มาวันนี้ก็ได้ความคิดเห็นหลากหลาย    สื่อ    ประชาสัมพันธ์
จัดโซนนิ่งได้หรือไม่    มองเรื่องของพหุภาคี    เรื่องแบบสอบถาม

ประธาน              ในข้อของกฎหมายระเบียบของป่าไม้ ขอเชิญท่านป่าไม้  (คุณบุญชัย  อังสกุล)
คุณบุญชัย            เมื่อยกให้เป็นป่าชุมชนแล้วให้ดำเนินการได้  เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ประธาน              ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้    (คุณพิริยะ  ศรีสุขสมวงศ์)
คุณพิริยะ             ต้องการให้สอบถามชุมชนก่อน    ถ้าหากชุมชนไม่ผ่านก็ยาก    หากจะถามว่าชุมชนต้องการหรือไม่     มีผลกระทบ   เปลี่ยนวิถีชีวิตไม่   ตอนนี้มีปัญหาอยู่ ให้ อปท. เข้าทำประชาพิจารณ์ก่อน    ความเป็นมาอย่างไร    การตอบคำถาม    ต้องเอาคนที่ตอบคำถามได้อยู่ด้วย  (หากไม่ทำลงทุนไปก็จบ)    สถานที่ตั้งของสปาต้องระบุให้ชัดเจน

ประธาน              ขอเชิญหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งที่ 24 (คุณบุญชัย  อังสกุล)
คุณบุญชัย            พื้นที่ป่าชายเลนแบ่งเป็น   3   โซน
1. เศรษฐกิจ ข   ได้แก่   พื้นที่เสื่อมโทรม  อนุญาตให้ทำกิจการได้
2. เศรษฐกิจ ค   ให้ใช้เศรษฐกิจ
3. บริเวณพื้นที่อนุรักษ์

ประธาน              ขอเชิญท่านปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม    (คุณศรีสุวรรณ  ค้าของ)
คุณศรีสุวรรณ        เป็นการเริ่มต้น การทำงานที่ดี ความต้องการ  ประชาชนต้องการเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด  สปาเป็นระบบก้าวกระโดด สิ่งที่สำคัญ  คือ   ผลกระทบทางระบบนิเวศน์  ความอุดมสมบูรณ์
              ทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเล และน้ำร้อน สภาพภูมิศาสตร์ เป็นแหล่งจ่ายแคลเซี่ยมที่สำคัญ
จะกระทบการเปลี่ยนแปลงแหล่งประมง    คลองท่อมเป็นเมืองโบราณ    คนจนมากที่สุด
การเป็นหนี้มากที่สุด  ต้องระวังคนที่ทำประมงชายฝั่ง      ประมงชายฝั่งเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงคนจน   จนถึงบัดนี้   ต้องมีความรู้มากพอ   ต้องชี้แจงและให้เหตุผลให้ประชาชนเข้าใจ   
ถามว่าที่นายกให้ทำประชาพิจารณ์   เอาอะไรไปทำประชาพิจารณ์  ต้องศึกษาข้อมูลวิจัยก่อน  ต้องมีความรู้เข้าไปทำ   แล้วถึงจะทำประชาพิจารณ์ได้
ผลกระทบมีมากมาย  การประชาสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์สปาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ประธาน              อำเภอคลองท่อม   เป็นอำเภอแรกของจังหวัดกระบี่
รองลงมา คือ อำเภอเกาะลันตา   และอำเภอเมืองกระบี่
            เชิญท่านรอง นายก  อบจ.  (คุณวิชัย  ลิ้มวัฒนากูล)
คุณวิชัย.              ให้ยกสัดส่วนจากชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว   ต้องการความเป็นส่วนตัว  ให้สอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านก่อน  และจัดทำข้อบังคับเสนอของบประมาณของ อบจ.  แต่ต้องรอให้เปิดสภาก่อน

ประธาน              ขอเชิญนายกเทศบาลคลองท่อมใต้
คุณพิริยะ             1.เสนอฝ่ายวิจัยให้พิจารณาเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับ
2.ชาวบ้านได้อะไรบ้างจากการมีสปา
3.เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นความเชื่อของชาวบ้านตั้งแต่สมัยก่อน

ประธาน              ขอเชิญนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  (คุณอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็ก)
คุณอิทธิฤทธิ์          การทำสปา   ทำสปาอย่างเดียวทำได้    ต้องมองผลกระทบว่าบริเวณที่จะทำธุรกิจอยู่ติดกับสวนปาล์ม และบ่อกุ้งหรือไม่   บริเวณสปาต้องเงียบสงบ    ไม่มีสิ่งรบกวน   สภาพแวดล้อมต้องเป็นส่วนตัว   และเป็นธรรมชาติมากที่สุด  รูป  รส  กลิ่น  เสียง   ของสปา  ใช้วิถีชีวิตชาวบ้าน สำหรับผลการวิจัยสามารถวิจัยปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการ    สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน    และเกินขีดความสามารถหรือไม่

ประธาน                          นอกจากเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้ว    จะได้อะไรกลับมา
ขอเชิญท่านรองประธานสมาพันธ์  (คุณอมฤต  ศิริพรจุฑากูล)
คุณอมฤต             การใช้บริการสปา ประมาณ  300,000 คน  ต้องแยกกันโดยเด็ดขาด
ถ้าไม่แยกก็ต้องแบ่งโซนเป็น  2  ส่วน   ทุกอย่างอยู่ที่การจัดการ  โปร่งใส และยั่งยืน
ต้องใช้ชาวบ้านอย่างน้อย  50  %  และต้องเป็นแรงงานที่มีฝีมือ  บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ

คุณพิริยะ                         ฝากติติง เรื่องบ่อน้ำร้อนมีหลายบ่อ กรุณาอย่ากั้นแนวเขตบ่อให้หมด  ควรจะกั้นเพียง
1  หรือ  2 แหล่ง   ก็เพียงพอแล้ว  เพราะจะเป็นธรรมชาติมากกว่าและเป็นสมบัติที่อยู่
คู่กับประชาชนในหมู่บ้านมานานหลายร้อยปีแล้ว

ประธาน                          มีใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่   หากไม่มี
                                   
ขอปิดการประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา  12.00  น.

  อรุณ  ศรีชาย
(นายอรุณ  ศรีชาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
ผู้จดรายงานการประชุ

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน 
หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
……………………

1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยบ่อน้ำพุร้อน  ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนป่าคลองบางผึ้งและป่าคลองพ่อ  เป็นบ่อน้ำพุร้อน  ที่เกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติและบริเวณบ่อน้ำร้อนยังคงเป็นสภาพธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์  และมีบ่อเล็กและใหญ่ ประมาณ 10 บ่อ  ถ้าหากได้มีการพัฒนาและปรับปรุง จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง-ประเทศได้เป็นจำนวนมาก ทั้งยังสามารถรักษาสภาพแวดล้อมและธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไป

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีระบบ
 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น

4.  เป้าหมาย
                1.   ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว   เป็นเงิน  10,000,000  บาท
                2.   ก่อสร้างลานจอดรถ    เป็นเงิน  3,000,000  บาท

 1. ก่อสร้างป้อมยาม   เป็นเงิน  1,000,000 บาท
 2. ก่อสร้างระบบประปา    เป็นเงิน 10,000,000  บาท
 3. ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม    เป็นเงิน  5,000,000  บาท
 4. ก่อสร้างถนนลาดยาง    เป็นเงิน  20,000,000  บาท
 5. ขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน 1 โครงการ   เป็นเงิน  5,000,000  บาท
 6. ก่อสร้างทางเดินรอบโครงการ  ทั้งโครงการ  เป็นเงิน 10,000,000  บาท
 7. ปรับปรุงบ่อน้ำพุ  ทั้งโครงการ   เป็นเงิน  10,000,000  บาท
 8. จัดสวน  ทั้งโครงการ  เป็นเงิน  10,000,000  บาท
 9. สปา  จำนวน  1 โครงการ  เป็นเงิน 90,000,000  บาท
  10.ก่อสร้างอาคารที่พัก    เป็นเงิน  200,000,000  บาท
  11.ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย   เป็นเงิน  10,000,000  บาท
  12. จัดทำระบบประชาสัมพันธ์   เป็นเงิน  1,000,000  บาท
  13. อาคารที่พักชมวิว               เป็นเงิน  5,000,000 บาท
  14. ท่าเทียบเรือขนาดเล็ก   เป็นเงิน  10,000,000 บาท
                                  รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  400,000,000 บาท

5. วิธีดำเนินการ

จัดทำโครงการ  โดยวิธีประกวดราคา  ตามกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544
                6. ระยะเวลาดำเนินการ                ตามห้วงระยะเวลาการอนุมัติโครงการและงบประมาณ

                7. งบประมาณดำเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเงิน       400,000,000  บาท

8.  สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่บริเวณบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พื้นที่บริเวณบ่อน้ำร้อนและบริเวณโดยรอบจะได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และจะได้อำนวยความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่  จากกิจการการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นรักการท่องเที่ยวมากขึ้น

 

 

11.ผู้เสนอโครงการ

              ลงชื่อ
                                                                   (นายวิเวก   ผิวดำ)
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

12. ผู้เห็นชอบโครงการ

                              ลงชื่อ…………………………………    
                                                 (นายสุรพล    ไมยวงษ์)
                                                        นายอำเภอคลองท่อม

13. ผู้อนุมัติโครงการ

                              ลงชื่อ…………………………………    
                                             (………………………………..)
 ตำแหน่ง………………………………………