Make your own free website on Tripod.com
ส่วนการคลัง

 

 

 

 

 


การบริหาร


 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
  2. ควบคุมและรับผิดชอบ ดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวย ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  3. งานตรวจสอบแสดงรายการที่เกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  4. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบพิเศษ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
  5. งานเกี่ยวกับเงินกู้สวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
  6. งานเกี่ยวกับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
  7. งานเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการในสังกัด อบต.ห้วยน้ำขาว รวมตลอดทั้งการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและจัดทำทะเบียนจ่ายเงินให้ครบถ้วน
  8. งานด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  9. รับเงินรายได้ทุกประเภทจากเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ทุกคนตามใบนำส่งเงินพร้อมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอหัวหน้างานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ตรวจสอบอีกครั้ง นำฝากธนาคารประจำวัน
  10. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. งานด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
  3. งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กำหนดรหัสพัสดุให้ครบถ้วน ให้ตรงทะเบียน
  4. งานด้านการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
  5. งานเกี่ยวกับจำหน่ายพัสดุ
  6. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานตรวจสอบและรับรองยอดเงินคงเหลือรายจ่ายตามงบประมาณ ในรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างของทุกหน่วยงานใน อบต.ห้วยน้ำขาว
  2. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  3. งานด้านการจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
  4. งานด้านการจัดรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
  5. การจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีก่อน ๆ โดยเรียงลำดับตามเลขที่เช็คพร้อมเก็บเข้าตู้เอกสาร กรณีมีการยืมฎีกาเบิกจ่ายเงินจะให้ลงในสมุดควบคุมการยืม
  6. จัดทำประมาณการรายรับและ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  7. การจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณและนอกงบประมาณ
  8. การจัดทำสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
  9. การวางฎีกาเบิกเงินที่คลังอำเภอและคลังจังหวัดหรือการโอนผ่านระบบออนไลท์ธนาคารของรัฐ
  10. การจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของกองคลัง ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งประกาศและรายงานตามระเบียบ
  11. ตรวจสอบและรับรองยอดเงินคงเหลือ
  12. เบิกเช็ค เก็บรักษาเช็ค และสมุดเงินฝากธนาคารไว้ให้ปลอดภัย
  13. จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค พร้อมเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินตามระเบียบ
  14. จัดทำสุมดเงินสดรับให้เป็นปัจจุบัน
  15. จัดทำสมุดเงินสดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
  16. จัดทำรายงานสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบันและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน
  17. จัดทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด รายงานกระแสเงินสด
  18. จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบ รายละเอียดลูกหนี้และรายงานประกอบงบ ฯ
  19. สำรวจดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเมื่อครบกำหนด และขอใบรับรองยอดเงินฝากธนาคาร
  20. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 4. งานผลประโยชน์และกิจพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานด้านการวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของ อบต.ห้วยน้ำขาว
  2. วางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
  3. พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น ๆ
  4. พิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
  5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
  6. ประสานงานกับงานนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
  7. งานเกี่ยวกับดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
  8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดรายได้
  9. รับผิดชอบในการรวบรวมใบเสร็จรับเงินที่กำลังใช้อยู่
  10. จัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและค่าธรรมเนียม
  11. ตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ
  12. รับผิดชอบเกี่ยวกับการตีราคาปานกลางที่ดิน และราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร
  13. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  14. การดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบต.ห้วยน้ำขาว
  15. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานดำเนินการปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินของเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1,2,3,4,5,6,11,12 และ 17)
  2. งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  3. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4 และ 5)
  4. จัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
  5. การจัดทำรายงานประจำเดือนและประจำงวดทุก 4 เดือน
  6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 6. งานที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
  2. การออกใบอนุญาตการฆ่าสัตว์
  3. คำร้องทั่วไป
  4. การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ