Make your own free website on Tripod.com

ที่

สารบัญ

หน้า

1

สำนักปลัด

 

2

พรบ.บำเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

 

3

พรบ.การสาธารณสุข  พ.ศ.2535

 

4

พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.2522

 

5

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท  พ.ศ.2542

 

6

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542

 

7

ร.มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.3)  พ.ศ.2543

 

8

ร.มท.ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.  พ.ศ.2545

 

9

พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546

 

10

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม ร.ของ สตง.พ.ศ.2544

 

11

ร.มท.ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ  พ.ศ.2546

 

12

ประกาศณะกก.กระจายฯกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของอบจ. 

 

13

ร.มท.ว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือ อบต.เพื่อรวมกับ อบต.หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547

 

14

ข้อบังคับ.ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2547

 

15

ร.มท.ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.2547

 

16

ข้อกำหนด.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉ.4) พ.ศ.2548

 

17

กฎกระทรวง.กำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น จพง.สาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก จพง.ท้องถิ่นตาม กม.ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2548

 

18

ร.มท.ว่าด้วยเงินตอบแทนนายก อบต. ฯ   พ.ศ.2547 และ (ฉ.2)พ.ศ.2548

 

19

การมอบอำนาจหน้าที่ให้ ผวจ.ปฏิบัติราชการแทน

 

20

ร.สำนัก นายก รมต.ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉ.2)พ.ศ.2548

 

21

พรก.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ(ฉ.2)พ.ศ.2548

 

22

ร.กระทรวงการคลัง.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.2548

 

23

การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

 

24

กฎกระทรวง(ฉ.14)พ.ศ.2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ จนท.ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

 

25

พรก.กำหนดหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท.พ.ศ.2539(ฉ.11)พ.ศ.2549

 

26

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.(ฉ.2)พ.ศ.2549

 

27

พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉ.4)พ.ศ.2549

 

ที่

สารบัญ

หน้า

28

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท.พ.ศ. 2549

 

29

ร.มท.ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาของ อปท. (ฉ.3)พ.ศ.2549

 

30

ส่วนการคลัง

 

31

ร.กระทรวงการคลัง.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2547

 

32

ร.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.  พ.ศ.2547

 

33

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction)

 

34

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดแนงทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction)

 

35

ร.มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

 

36

ร.มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548

 

37

ร.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2548

 

38

พรก.ยกเลิก พรก.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร(ฉ.2)พ.ศ.2548

 

39

พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(ฉ.5)พ.ศ.2548

 

40

ร.มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น(ฉ.6)พ.ศ.2548

 

41

ร.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉ.2)พ.ศ.2548

 

42

ร.สำนัก นายก รมต.ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

 

43

ร.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. อปท. (ฉ.2)พ.ศ.2548

 

44

พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี( พ.ศ.2549) พ.ศ.2549

 

45

ร.มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉ.3)พ.ศ.2549

 

46

ร.มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉ.3)พ.ศ.2549

 

47

ร.มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉ.2)พ.ศ.2549

 

48

ส่วนโยธา

 

49

ร.มท.ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546

 

50

กฎกระทรวง.กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2546

 

 

ที่

สารบัญ

หน้า

51

ร.มท.ว่าด้วยการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547

 

52

พรก.ให้ใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขต อบต.บางแห่งในจังหวัดกระบี่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2548

 

53

ร.มท.ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหู่บ้าน  พ.ศ.2548

 

54

เอกสารสรุปรายละเอียดการควบคุมการขุดดินถมดินตาม กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

 

55

กฎกระทรวง.กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2549

 

56

กฎกระทรวง.(ฉ.17) (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535

 

57

กฎกระทรวง.(ฉ.476) (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518

 

58

กฎกระทรวง.(ฉ.60) (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522

 

59

 พรบ.ทางหลวง (ฉ.2) พ.ศ. 2549

 

60

ส่วนกฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่น

 

61

 พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2535

 

62

ร.กระทรวงการคลัง.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  พ.ศ.2545

 

63

ร.กรมปศุสัตว์.ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.2546

 

64

ร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล อบจ. อบต. กทม. เมืองพัทยา อปท.รูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์ในความควบคุมของ จนท. ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546

 

65

ร.กระทรวงการคลัง.ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ   พ.ศ.2546

 

66

ร.กรมส่งเสริมสหกรณ์.ว่าด้วยการใช้สิทธฺครอบครองที่ดินนิคมสหกรณ์เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พ.ศ.2546

 

67

ร.มท.ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของ อปท.  พ.ศ.2547

 

68

ร.มท.ว่าด้วยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของ อปท.   พ.ศ.2548

 

69

กฎกระทรวง.กำหนดการควบคุมการนำสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด  พ.ศ. 2548

 

70

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉ. 6 )พ.ศ.2548

 

71

กฎกระทรวง.แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร  พ.ศ. 2548

 

72

กฎกระทรวง.(ฉ.9) (พ.ศ. 2548) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

 

 

ที่

สารบัญ

หน้า

73

กฎกระทรวง.(ฉ.51) (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.
2497

 

74

กฎกระทรวง.กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2548

 

75

พรก.ให้ใช้บทบัญญัติหมวด  1 หมวด 2  หมวด  3 หมวด 4 และ หมวด  5 แห่ง พรบ. โรคระบาดในสัตว์ พ.ศ.2499 บังคับแก่สัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และไข่ สำหรับใช้ทำพันธ์ พ.ศ. 2549

 

76

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉ.3 )พ.ศ.2549

 

77

กฎกระทรวงว่าด้วยข้อกำหนดในการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2549

 

78

ร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉ.11 ว่าด้วย เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.2549

 

79

กฎกระทรวง.(ฉ.57) (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

 

80

กฎกระทรวง.(ฉ.58) (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

 

81

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉ.3470 )พ.ศ.2549 ออกตามความใน พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค

 

82

กฎกระทรวง.(ฉ.53) (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.
2497