Make your own free website on Tripod.com

รูปผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

p_nayok1

 

 

p_nayok2

นายวิเวก  ผิวดำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

นาย….
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

นาย……..
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว

นายสมชาย ก๊กใหญ่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว