Make your own free website on Tripod.com
Header image
 
นายก อบต.  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
อำนาจหน้าที่ของ นายก อบต.
  1.  ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายก อบต.ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต.โดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทำหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.เป็นประจำทุกปี

         2.  มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 59 ดังนี้
           (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฏหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตาม กฏหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
           (2 )สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขอ ง อบต.
           (3 ) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.
           (4 ) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
           (5 ) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของ อบต.
           (6 ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฏหมายอื่น
         3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาราชการของ อบต. ตามกฏหมาย และเป็นผู้บังคับบัญญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.
         4. นายก อบต.และรองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต.มอบหมาย มีสิทฃธิ์เข้าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิ์แถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
       5. กรณีที่ไม่ีมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต.ถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของทางราชการหรือราษฏร นายก อบต. จะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้
       6. หากนายก อบต.ปฏิบัติการที่อาจเสียหายแก่ อบต. หรือราชการและนายอำเภอได้ชี้แจงแนะนำตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้าไม่ได้ นายอำเภอมีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วรับรายางนผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการต่อไป การกระทำของนายก อบต.ที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันกับ อบต.
      7. หาก นายก อบต.และรองนายก อบต. กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อาจถูกผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้โดยการเสนอของนายอำเภอ

 

 
 

 

แนวคิดการพัฒนาตำบล
  นายก อบต.ห้วยน้ำขาวให้แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาตำบลห้วยน้ำขาว
อ่านต่อ...

 การสนับสนุนเกี่ยว
กับการศึกษา

  อบต.ห้วยน้ำขาวมีการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ อ่านต่อ...

 โครงการของบประมาณ
  นายก อบต.จัดทำโครงการเพื่อของบ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อ่านต่อ...