Make your own free website on Tripod.com

บุคคลากรในสำนักปลัด อบต.ห้วยน้ำขาว

 ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

รูป

1

นายวัฒนา สินธุเจริญ

ปลัด อบต.

01

2

นายสมมารถ อุ้ยสั้ว

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

02

3

นางสาวสุภา ลูกเหล็ม

ผช.จนท.ธุรการ

03

4

นางสาวสุจิตรา ทำสวน

คนงานทั่วไป

04

5

นางกัลยา จิสวัสดิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ ฯห้วยน้ำขาว

05

6

นางสมใจ ข้าวงาม

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ ฯห้วยน้ำขาว

06

7

นางวไลพร คลองแค

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ ฯบ้านน้ำร้อน

07