Make your own free website on Tripod.com
สำนักปลัดอบต.

 

 

 

 


หน้าที่รับผิดชอบ


 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานสารบรรณ
  2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่การติดต่อ อำนวยการ ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  3. งานเลขานุการและงานประชุมสภา อบต.
  4. งานสาธารณกุศลของ อบต. และหน่วยงานต่าง ๆ
  5. งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ คุณประโยชน์
  7. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของ อบต.
  9. งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
 2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานบริการงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
  2. งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายและเลื่อนระดับ
  3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
  4. งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัตินายก อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
  5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
  6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  7. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
  8. งานพัฒนาบุคลากร
  9. งานพิจารณาขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
  10. งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
  11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. จัดระเบียบภายในและภายนอกอาคาร เช่น ขจัดสิ่งรกรุงรังให้หมดไป เก็บสิ่งของที่เป็นวัตถุไวไฟไว้อย่างเป็นสัดส่วน รวมถึงการจัดช่องทางไว้เพื่อหนีไฟเป็นทางออกฉุกเฉินภายในบ้าน
  2. ตรวจตราซ่อมแซมเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่อาจเป็นบ่อเกิดของไฟไหม้ได้ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องทำความร้อย ฯลฯ ถ้าชำรุดต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
  3. เตรียมสารสำหรับดับเพลิงไว้ให้พร้อมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น น้ำ ทราย หรือเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง รวมถึงวิธีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ