Make your own free website on Tripod.com

อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2549 - 2551

 

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง

พนักงานส่วนตำบล
(จำนวน)

พนักงานจ้าง
(จำนวน)

 

รวม

สำนักงานปลัด

 1. นักบริหารงานอบต. 6
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
 3. นักวิชาการศึกษา 3-5
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3
 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 8. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 9. คนงานทั่วไป

 

1
1
1
1
1

 

 

 

1
1
1
1

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ส่วนการคลัง

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานคลัง 5
 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
 4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

1
1
1
1

 

 

 

1
1
1

7
1
1
1
1
1
1
1

ส่วนโยธา

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 5
 2. ช่างโยธา 1
 3. ช่างเขียนแบบ 1-3
 4. เจ้าหน้าที่ประปา 1-3
 5. ผู้ช่วยช่างโยธา
 6. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

1
1
1
1

 

 

 

1
1

6
1
1
1
1
1
1

ที่มา : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล