Make your own free website on Tripod.com

 

ทำเนียบพนักงานและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  กิ่งอำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์


ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รูปถ่ายเจ้าของบัตร

ตำแหน่ง

เลขที่ของบัตร

วัน/เดือน/ปี
ที่ออกบัตร

วัน/เดือน/ปี
ที่บัตรหมดอายุ

ลายมือชื่อ
เจ้าของบัตร

หมายเหตุ

1

นายวัฒนา 
สินธุเจริญ

 

 

 

ปลัด อบต.

     

 

 

2

น.ส.นันท์นภัส 
 มรกต

 

 

 

หัวหน้าส่วน
การคลัง

     

 

 

3

นายไพฑูรย์    
 บุญมณี

 

 

 

หัวหน้าส่วนโยธา

     

 

 

 

 

ทำเนียบพนักงานและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  กิ่งอำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์


ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รูปถ่ายเจ้าของบัตร

ตำแหน่ง

เลขที่ของบัตร

วัน/เดือน/ปี
ที่ออกบัตร

วัน/เดือน/ปี
ที่บัตรหมดอายุ

ลายมือชื่อ
เจ้าของบัตร

หมายเหตุ

4

นายสมมารถ
 อุ้ยสั้ว

 

 

 

จนท.วิเคราะห์
แผนและนโยบาย

         

5

น.ส.ศิริรัตน์ 
ด้วงทับ

 

 

 

จนท.การเงิน
และบัญชี

         

6

นางสุรีย์รัตน์  
มโนรัตน์

 

 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

         

 

ทำเนียบพนักงานและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  กิ่งอำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์


ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รูปถ่ายเจ้าของบัตร

ตำแหน่ง

เลขที่ของบัตร

วัน/เดือน/ปี
ที่ออกบัตร

วัน/เดือน/ปี
ที่บัตรหมดอายุ

ลายมือชื่อ
เจ้าของบัตร

หมายเหตุ

7

นายเจษฎา
ทองหนู

 

 

 

ช่างโยธา

     

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบพนักงานและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  กิ่งอำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์


ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รูปถ่ายเจ้าของบัตร

ตำแหน่ง

เลขที่ของบัตร

วัน/เดือน/ปี
ที่ออกบัตร

วัน/เดือน/ปี
ที่บัตรหมดอายุ

ลายมือชื่อ
เจ้าของบัตร

หมายเหตุ