Make your own free website on Tripod.com

นโยบายของผู้บริหารองค์หารบริหารส่วนตำบล

         ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
1. ส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุง ด้านบริการสาธารณูปโภค
          2. พัฒนาเร่งรัดแก้ไขปัญหาการอุปโภคและบริโภค
        ด้านการเมืองและการบริหารส่วนท้องถิ่น
         
3. สนับสนุนให้มีหอกระจายข่าว
         4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มี อบต. เคลื่อนที่
         5. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับทราบให้ทั่วถึง
         6. ส่งเสริม รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
        ด้านเศรษฐกิจ
        
7. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบลให้มีความเข็มแข็ง
         8. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการผลิตสินค้าในตำบลให้ได้มาตรฐานของ อย. และเป็นสินค้า OTOP     
             ของตำบลห้วยน้ำขาว
         9. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตสินค้าของชุมชน
       ด้านสาธารณสุข
       
10. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มองค์กรต่างๆ
        11. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค
        12. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อสุขภาพให้อยู่ดีกินดี ถูกหลักอนามัยต่อตนเองและครอบครัว
        ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
       
13. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และทักษะพื้นฐาน ในเขตการศึกษา ของตำบลห้วยน้ำขาว
        14. ส่งเสริมปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้มีความพร้อมก่อนวัยเรียน
        15. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนด้านจริยธรรมทางศาสนา
        16. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
        ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        17.รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ
        18.เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนในตำบลห้วยน้ำขาว
        19. สนับสนุนในการจัดกิจกรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร                                      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล
         ด้านสวัสดิการสังคม
       20. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
       21. ส่งเสริมกิจกรรมดูแลเด็ก สตรี ให้มากยิ่งขึ้น
      ด้านกีฬาและนันทนาการ
      22. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นศูนย์กลางกีฬาของตำบล
      23. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน  ในด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเป็นตัวแทนของตำบล อำเภอ และจังหวัดต่อไป
      24. สนับสนุนการแข่งกีฬาพื้นบ้าน
     ด้านการท่องเที่ยว
      25. ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนเค็ม
      26.ให้ความร่วมมือในการพัฒนาปรับบ่อน้ำน้ำพุร้อนเค็มร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตาม
           แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกระบี่
      ด้านการพัฒนาบุคลากรของ อบต.
     27. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการอบรมให้ความรู้  ทัศนศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกสภา อบต.                       ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล
          28.พัฒนาการปรับปรุงการปฏิบัติภาระกิจในหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ             และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรม เป็นที่รักของประชาชน