Make your own free website on Tripod.com
ส่วนโยธา

 

 

 

      ส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ


ส่วนโยธา แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็นดังนี้


 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานสาธารณของกอง
  2. งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ
  3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
  4. งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ
  5. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  6. งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  7. งานจัดทำฎีกาและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ ของกองช่าง และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม งบประมาณรายจ่ายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  8. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
  9. งานด้านการบริหารบุคคล และงานแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของสำนักงาน
  10. งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  11. งานสวัสดิการของกอง
  12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. งานโยธาประกอบด้วย งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
  2. งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
  3. งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
  4. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
  5. งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  6. งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
  7. งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
  8. งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
  9. งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
  10. งานประมาณการ
  11. งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
  12. งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
  13. งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม
  14. งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  15. งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
  16. งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
  17. งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
  18. งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
  19. งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
  20. งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
  21. งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
  22. งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
  23. งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
  24. งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
  25. งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
  26. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย